Δικτυώνονται οι αγροτικές πληρωμές

Με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών του ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να γίνει πιο αποτελεσματικός. Όπως ενημερώνει ο Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές όλων των προγραμμάτων των δύο μεγάλων Ταμείων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, παρέχει πλέον τις εξής νέες υπηρεσίες: 1. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αφορά τόσο την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού όσο και τις Περιφερειακές του Διευθύνσεις και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με πληρωμές, διαχείριση δικαιωμάτων, θέματα ελέγχων, θέματα ψηφιοποίησης και λοιπά θέματα πέραν των επιδοτήσεων. 2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας Η ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα παρέχει: I. Τη δυνατότητα στον Πολίτη να ενημερωθεί για τις πληρωμές που λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο για το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Η δημοσίευση των πληροφοριών γίνεται ανά γεωγραφική περιοχή και καλλιέργεια, κατηγορία δικαιούχων ενισχύσεων, λοιπά στατιστικά στοιχεία καθώς και στοιχεία διασταυρωτικών ελέγχων, μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-enisxyseis.gr. II. Την ενημέρωση του παραγωγού σε καθημερινή βάση για τις παραδόσεις του σύσπορου βάμβακος, τη στρεμματική απόδοση και την απόδοση του εκκοκκιστηρίου. Με την εισαγωγή του ΑΦΜ ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης βάμβακος. III. Το χώρο στον Πολίτη να αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει από τον Οργανισμό, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του «Εντύπου Αποτύπωσης της Ικανοποίησης». IV. Τη δυνατότητα διαδικτυακής υποβολής ερωτημάτων, παραπόνων καθώς και προτάσεων, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το «Έντυπο Ερωτημάτων – Παραπόνων». V. Διαδικτυακή ενημέρωση των δικαιούχων για τις πληρωμές που λαμβάνουν. Με την εισαγωγή του ΑΦΜ οι αγρότες ενημερώνονται τόσο για το ποσό της προκαταβολής Ενιαίας Ενίσχυσης 2010 που τους καταβάλλεται, όσο και για τους λόγους ενδεχόμενης μη καταβολής. 3. Χρήση Γραπτών Μηνυμάτων SMS Αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου. Η υπηρεσία αυτή θα επαναλαμβάνεται από τον Οργανισμό κάθε φορά που θα επιδιώκει άμεση ενημέρωση των πολιτών – δικαιούχων. 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Στις 22/10/2010, εγκρίθηκε η πράξη με τίτλο ‘Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)’ που υποβλήθηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης Αριθμός 18 επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με εγκεκριμένο προϋπολογισμό περίπου 12,7 εκ € . Τελικός δικαιούχος και φορέας πρότασης από πλευράς ΥπΑΑΤ για το σύνολο της πράξης είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα είναι φορέας λειτουργίας για 2 υποέργα, το ΥπΑΑΤ θα είναι φορέας λειτουργίας 7 υποέργων και ο ΕΛΓΑ φορέας λειτουργίας για 1 υποέργο. Οι νέες υπηρεσίες που θα παρέχονται από τους φορείς με την υλοποίηση της πράξης θα εκμεταλλεύονται πλήρως τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών για να παρέχουν: • Ηλεκτρονικές διαδικτυακές υπηρεσίες για πληθώρα συναλλαγών με το ΥπΑΑΤ και τους εποπτευόμενους φορείς, • Παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του συνόλου των εμπλεκομένων συντελεστών της Αγροτικής Οικονομίας σε όλες τις φάσεις της οποιαδήποτε συναλλαγής τους με το ΥπΑΑΤ και τους εποπτευόμενους φορείς, • Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ασφάλειας, ποιότητας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων προς τον πολίτη – καταναλωτή, • Παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής αγροτικής ανάπτυξης προς τους επιχειρηματικούς συντελεστές, • Παροχή υπηρεσιών και εργαλείων χάραξης αγροτικής στρατηγικής και εφαρμογής αγροτικών πολιτικών από τους κρατικούς συντελεστές.

You might also like