Κομισιόν: Εγκρίθηκε η μέθοδος ταξινόμησης σφαγίων χοίρων για την Ελλάδα

Εθνική μέθοδο ταξινόμησης σφάγιων χοίρου γδαρτού τύπου έχει πλέον η Ελλάδα, μετά την Απόφαση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (L 280). στις 26 Οκτωβρίου. Βάσει αυτής της εθνικής μεθόδου θα διενεργείται η ποιοτική ταξινόμηση στη χώρα μας, σύμφωνα με την κλίμακα SEUROP.

H Απόφαση αναφέρει ότι “Κατά παρέκκλιση από την τυποποιημένη παρουσίαση που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο Β.ΙΙΙ πρώτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007, επιτρέπεται η εκδορά σφαγίων χοίρων με ενιαίο τρόπο πριν από τη ζύγιση και την ταξινόμηση στην Ελλάδα”.

Η σχετική μελέτη είχε ανατεθεί στην Q&D Σύμβουλοι Ποιότητας και Ανάπτυξης και στηρίχθηκε σε μετρήσεις (επί δείγματος σφάγιων χοίρων) που αφορούσαν το πάχος του ραχιαίου λίπους σε δύο σημεία του ημιμορίου, και το πάχος του επιμήκους ραχιαίου μυός σε ένα. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η συσκευή HGP4. Μετά τη διεξαγωγή των μετρήσεων, οι καταγεγραμμένες τιμές υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση και τελικά προέκυψαν 4 εξισώσεις παλινδρόμησης από τις οποίες επελέγη εκείνη με την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα, βάσει της οποίας θα εκτιμάται το ποσοστό άπαχου κρέατος του κάθε σφάγιου και με βάση αυτό το ποσοστό τα σφάγια θα κατατάσσονται σε εμπορικές κλάσεις σύμφωνα με το σύστημα SEUROP.

Την Απόφαση της Επιτροπής μπορείτε να δείτε εδώ.

You might also like