4,3 εκατ. στην Ελλάδα για τις ζωονόσους

Με απόφαση της 23ης Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα ετήσια και πολυετή προγράμματα για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, τα οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το 2011 και τα επόμενα έτη, καθώς και της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στα προγράμματα αυτά.

Όσον αφορά την Ελλάδα, εγκρίθηκαν προγράμματα για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, για τις εξής ζωονόσους:

– Βρουκέλωση των αιγοπροβάτων: Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 0,5 ευρώ ανά οικόσιτο ζώο που περιλήφθηκε στο δείγμα και ανέρχεται στο 50% των δαπανών που πραγματοποίησε κάθε κράτος για την αγορά εμβολίων, για τις δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, για την αποζημίωση των ιδιοκτητών για την αξία των ζώων τους που εσφάγησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών. Για τη χώρα μας δεν υπερβαίνει τα 160.000 ευρώ.

– Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου: Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 0,5 ευρώ ανά οικόσιτο ζώο που περιλήφθηκε στο δείγμα. Ανέρχεται στο 50% των δαπανών που πραγματοποίησε κάθε κράτος μέλος για τις δαπάνες εμβολιασμού, για τις δαπάνες εργαστηριακών δοκιμασιών με σκοπό την ιολογική, την ορολογική και την εντομολογική επιτήρηση, για την αγορά παγίδων και εμβολίων, και δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ για την Ελλάδα.

– Σαλμονέλωση σε σμήνη αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus και σε σμήνη ινδορνίθων (Meleagris gallopavo): Η χρηματοδοτική συνδρομή της δεν υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ για την Ελλάδα.

– Γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά: Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ για την Ελλάδα.

– Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) και τρομώδης νόσος των προβάτων: Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ για την Ελλάδα.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

You might also like