Συζήτηση για την ΚΑΠ με ορίζοντα το 2020

Η πρώτη συζήτηση για την ΚΑΠ μετά το 2013 έγινε σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας, που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τους άξονες που έθεσε προσφάτως η Επιτροπή με την Ανακοίνωση της, και κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. τοποθετήθηκε επί αυτής της πρότασης.

Στη συζήτηση συμμετείχε βεβαίως και η Ελλάδα διά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι «η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ε.Ε. δεν μπορεί να επιδιώκεται μέσα από απλουστευτικές προσεγγίσεις και πειραματισμούς στη βάση ενός ψυχρού υπολογισμού κερδών ή ζημιών». Κατά συνέπεια δεν είναι σωστό να επιλέγονται ισοπεδωτικές λογικές στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων. «Έχουμε συμφωνήσει νομίζω όλοι μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από μία ισχυρή ΚΑΠ, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Ευρωπαίου πολίτη και στις κρίσιμες και καθοριστικές για το μέλλον προκλήσεις της εποχής. Χρειαζόμαστε μία γεωργία που να διασφαλίζει: επάρκεια και ποιότητα διατροφής, προστασία των φυσικών πόρων και αειφόρες υποδομές, ισόρροπη και δυναμική ανάπτυξη των περιφερειών, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Χρειαζόμαστε μια γεωργία που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την οικονομική κρίση και την άναρχη διακύμανση των τιμών και των αγορών. Να βελτιώνει το εισόδημα των γεωργών μας, να επωφελείται από την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων και να αντέχει στις διατροφικές κρίσεις και στις κλιματικές αλλαγές» σημείωσε ο υπουργός κατά την τοποθέτησή του, τονίζοντας ότι «αυτοί οι στόχοι δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν με τις ιδέες που προβάλλονται στην Ανακοίνωση».

Ακόμη, στην ομιλία του κατέστησε σαφές ότι «είναι δύσκολο να γίνει συζήτηση χωρίς να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι πόροι που διαθέτουμε και ακόμα χειρότερα όταν προτείνεται η σταδιακή δημοσιονομική υποβάθμιση της ΚΑΠ. Σε μία δραματική μάλιστα συγκυρία όπου η Ένωση ψάχνει έναν αναπτυξιακό βηματισμό στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και υπάρχουν Κράτη Μέλη που καταβάλουν τιτάνια προσπάθεια για δημοσιονομική εξισορρόπηση».

«Η πολιτική μας για να είναι δίκαιη πρέπει να γνωρίζει τα εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες και να αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί δεν αντιμετωπίζουν παντού τα ίδια προβλήματα. Οι μειονεκτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές είναι άνισα κατανεμημένες στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι σοβαρότερες στον ευρωπαϊκό νότο. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις διαφέρουν ριζικά σε οικονομικά μεγέθη όπως και τα εισοδήματα των γεωργών. Άλλοι έχουν ανάγκη τη στήριξη για επιβίωση και άλλοι πλουτίζουν από αυτήν. Αν θέλουμε κατά συνέπεια να μιλάμε για μια βιώσιμη γεωργία πρέπει να εξασφαλίσουμε τους πόρους της για κάθε περιφέρεια ώστε να αναπτύσσεται, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα κυρίως των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Να διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για τη στήριξη της παραγωγής. Να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, την καλύτερη λειτουργία της αγοράς και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους και τις κρίσεις. Να προστατεύει τους γεωργούς και καταναλωτές από εισαγωγή φθηνότερων και ανεξέλεγκτων προϊόντων από τρίτες χώρες. Αν αυτά είναι τα κριτήρια, νομίζω ότι οφείλουμε να αναζητήσουμε μια δικαιότερη κατανομή που να τα λαμβάνει υπόψη της, όπως για παράδειγμα η θέσπιση ανώτατου ορίου για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις που εύστοχα προτείνει η Επιτροπή. Και με βάση αυτά τα κριτήρια, να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις και τις εναλλακτικές λύσεις πριν την τελική μας απόφαση», κατέληξε ο κ. Σκανδαλίδης.

You might also like