Ε.Ε.: Καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά την ποιότητα των ειδών διατροφής

Η εγγύηση της ποιότητας, για τους καταναλωτές, και της σωστής τιμής, για τους γεωργούς, είναι οι δυο στόχοι της «Δέσμης μέτρων για την ποιότητα» που εγκρίθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτή τη δέσμη μέτρων για την ποιότητα χαράσσεται για πρώτη φορά συνολική πολιτική για τα συστήματα πιστοποίησης, τις ενδείξεις που δηλώνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων προσδίδοντάς τους προστιθέμενη αξία και για τα πρότυπα προϊόντων. Έως σήμερα, οι ρυθμίσεις αυτές ήταν διάσπαρτες σε πολυάριθμα νομοθετήματα.

Με την παρούσα δέσμη μέτρων, η Επιτροπή καλύπτει όλες τις πτυχές της ποιότητας, από τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις έως τα πολύ ιδιότυπα προϊόντα. «Η ισχύς της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής έγκειται στην ποικιλομορφία της, στην τεχνογνωσία των γεωργών και στα εδάφη και τις περιοχές παραγωγής» δήλωσε σχετικά ο επίτροπος Dacian Ciolos, αρμόδιος σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, προσθέτοντας: «Οι γεωργοί, οι οποίοι πιέζονται από την οικονομική ύφεση, τη συγκέντρωση της διαπραγματευτικής ισχύος στον κλάδο λιανικής και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, έχουν ανάγκη από εργαλεία τα οποία να τους επιτρέπουν να ενημερώνουν καλύτερα τους καταναλωτές για τα προϊόντα που παράγουν. Η δέσμη μέτρων για την ποιότητα είναι ένα πρώτο βήμα στην πορεία της οικοδόμησης ενός γεωργικού τομέα πιο ισχυρού και πιο δυναμικού, που θα το ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες».

Η δέσμη μέτρων για την ποιότητα περιλαμβάνει:

– Πρόταση για νέο κανονισμό ο οποίος αφορά τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και αποβλέπει στο να αποκτήσουν συνοχή και σαφήνεια τα συστήματα της ΕΕ: ενίσχυση του εμβληματικού συστήματος των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) – αναθεώρηση του συστήματος των εγγυημένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων (ΕΠΠΕ) και θέσπιση νέου πλαισίου για την ανάπτυξη «προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας» ώστε να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες τις οποίες ζητούν ολοένα και περισσότερο, όπως «ελεύθερης βοσκής» και «πρώτης ψυχρής έκθλιψης».

– Πρόταση για εξορθολογισμό της θέσπισης προτύπων εμπορίας από την Επιτροπή, που περιλαμβάνει την αρμοδιότητα επέκτασης της επισήμανσης σχετικά με τον τόπο παραγωγής αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων του κάθε γεωργικού κλάδου.

– Νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στα προαιρετικά συστήματα πιστοποίησης καθώς και με την επισήμανση των προϊόντων στα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις.

Η δέσμη μέτρων για την ποιότητα είναι το πρώτο στάδιο της αναθεώρησης της πολιτικής για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Έχει προκύψει από ευρεία διαβούλευση τριετούς διάρκειας με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Ανοίγει το δρόμο για μια συνεκτικότερη πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων.

Όσον αφορά τα μελλοντικά βήματα, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μελετήσει περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί παραγωγοί που επιθυμούν να ενταχθούν στα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, καθώς και οι παραγωγοί ορεινών περιοχών στην εμπορική προώθηση των προϊόντων τους και να προτείνει περαιτέρω ενέργειες βάσει των συμπερασμάτων από την ανάλυση αυτή, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Προτάσεις

Η πρώτη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής αποβλέπει στην ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων ποιότητας της ΕΕ που αφορούν τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις ενδείξεις για τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ (ειδικά προϊόντα) και τις προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, με τη συγκέντρωσή τους σε ενιαία νομοθεσία, την υιοθέτηση κοινής, απλοποιημένης και συντομευμένης διαδικασίας καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων και των ενδείξεων για τα παραδοσιακά ειδικά προϊόντα και την αποσαφήνιση των διατάξεων που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων, του ρόλου των ομάδων που υποβάλλουν αίτηση και του ορισμού της ένδειξης «ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυημένο».

Σε προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων στα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις που εγκρίθηκαν ταυτόχρονα η Επιτροπή ερμηνεύει τους ισχύοντες κανόνες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα πρότυπα εμπορίας συμβάλλουν στην βελτίωση των οικονομικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, καθώς και της ποιότητάς τους. Τα υφιστάμενα κλαδικά πρότυπα εμπορίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και ενδεχομένως θα εξορθολογιστούν στο μέλλον με πιο συνεκτικό τρόπο με ενιαίο μηχανισμό για τον οποίο θα εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισσαβόνας («πράξεις κατ’εξουσιοδότηση»). Με τον τρόπο αυτό τα τεχνικά πρότυπα θα μπορούν να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες. Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει ειδικό πρότυπο, θα ισχύουν οι βασικές απαιτήσεις.

Η Επιτροπή προτείνει επιπλέον να επεκταθούν οι κλαδικοί κανόνες (επίσης με «πράξεις κατ’εξουσιοδότηση») που διέπουν την ένδειξη του τόπου παραγωγής, με βάση εκτιμήσεις επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου και το αίτημα των καταναλωτών για διαφάνεια. Τέταρτη πτυχή της δέσμης μέτρων για την ποιότητα αποτελούν οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη λειτουργία των προαιρετικών συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Έχουν ως στόχο να αναδείξουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη λειτουργία της πληθώρας προαιρετικών συστημάτων πιστοποίησης τα οποία έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία (σε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και δημοσιεύθηκε πρόσφατα καταγράφονται περισσότερα από 400 συστήματα που εφαρμόζονται στην ΕΕ).

You might also like