Σύσταση για τη διάκριση μεταξύ πρώτων υλών και πρόσθετων στις ζωοτροφές

Τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διάκριση μεταξύ των πρώτων υλών ζωοτροφών, των πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές και άλλων ειδών προϊόντων, διατύπωσε σε σύστασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου.

Στη σύσταση, που δημοσιεύθηκε στις 15/1/2011 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι η “διάκριση μεταξύ των πρώτων υλών ζωοτροφών, των πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές και άλλων προϊόντων όπως τα κτηνιατρικά φάρμακα έχει επιπτώσεις στους όρους για τη διάθεσή τους στην αγορά, ανάλογα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία”.

Προχωρεί δε στη συγκεκριμένη σύσταση προκειμένου να αποφευχθούν ανακολουθίες στη μεταχείριση αυτών των προϊόντων, αλλά και να διευκολυνθεί το έργο των εθνικών αρμόδιων αρχών και να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να ενεργήσουν σε ένα πλαίσιο που παρέχει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας δικαίου.

You might also like