ΕΦΕΤ: Κατάργηση του Γενικού Μητρώου Εκπαιδευτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. με την υπ.αριθ. 948/13.01.2011 απόφαση του, αποφάσισε την κατάργηση του Γενικού Μητρώου Εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ. από την 01 Μαρτίου 2011. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ισχύουν μόνο τα μητρώα εκπαιδευτών που προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση 14707/2007 (Υπομητρώο Α΄ και Υπομητρώο Β’).

You might also like