Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες

Με χθεσινή επιστολή προς όλα τα σωματεία-μέλη της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών – Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) ενημέρωσε για την υποχρέωση που έχουν όλοι οι κρεοπώλες οι οποίοι απασχολούν έναν τουλάχιστον υπάλληλο, να τηρούν Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. Η υποχρέωση απορρέει από τον νόμο 3846/2010, όπου στο Άρθρο 13 ορίζεται ότι «Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών … ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης και την ένδειξη “Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών”. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών δεν απαιτεί θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και πρέπει να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του. Κατά τα λοιπά, το εν λόγω Βιβλίο διέπεται από τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».

Στην πράξη, και όπως αναφέρει σε γνωμοδότησή του ο οικονομολόγος Νίκος Παπαγιάννης, στο ειδικό βιβλίο υπερωριών αναγράφονται σε ειδικές στήλες:

α) η αιτία της υπερωριακής απασχόλησης,

β) οι τροποποιήσεις που επέφερε o εργοδότης, προσωρινώς, στις συνήθεις ώρες εργασίας,

γ) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα των μισθωτών ή o αριθμός των απασχολουμένων μισθωτών κατ’ ειδικότητα και τμήμα,

δ) η ημερομηνία πραγματοποιήσεως της υπερβάσεως,

ε) η ώρα ενάρξεως και λήξεως της υπερβάσεως και

στ) σε περίπτωση αναπληρώσεως απολεσθεισών ωρών, υπεύθυνος δήλωσης περί των απολεσθεισών ωρών και περί του τρόπου αναπληρώσεώς των.

Στο ειδικό βιβλίο υπερωριών απαιτείται και υπογραφή του μισθωτού σε ειδική στήλη, εφόσον αυτός δεν υπογράφει στην εξοφλητική μισθολογική κατάσταση. Το ειδικό βιβλίο υπερωριών τίθεται, όποτε ζητηθεί, στη διάθεση των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας και των οργάνων των φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

You might also like