Υπεγράφη από το ΥΠΑΑ&Τ το σχέδιο Π.Δ. για τον εγκεκριμένο κτηνίατρο

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τη λειτουργία του θεσμού του εγκεκριμένου κτηνιάτρου υπέγραψε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Αποστολάκη. Το σχέδιο, που απεστάλη προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα προωθηθεί αμέσως μετά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή, στοχεύει, κατά την ανακοίνωση του ΥΠΑΑ&Τ «στην ουσιαστική υποστήριξη του κτηνοτροφικού κλάδου και την ενίσχυση του έργου των κτηνιατρικών υπηρεσιών της κάθε Περιφέρειας».

Ο εγκεκριμένος κτηνίατρος είναι ιδιώτης κτηνίατρος, ο οποίος συνάπτει σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της κάθε Περιφέρειας και παρέχει τις υπηρεσίες του στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της δικαιοδοσίας της, στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης ασθενειών των ζώων, ζωονόσων (νοσημάτων που μεταδίδονται στον άνθρωπο), ευζωίας και ελέγχου χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων στις εκτροφές παραγωγικών ζώων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.

Η επιλογή των εγκεκριμένων κτηνιάτρων θα γίνεται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της κάθε Περιφέρειας, οι οποίες ευθύνονται για την κατάρτιση ενός καταλόγου με τις προβλεπόμενες ανά γεωγραφική/ διοικητική περιοχή θέσεις εγκεκριμένου κτηνιάτρου, εφόσον έχει προηγηθεί η αξιολόγηση του ατομικού φακέλου με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι ιδιώτες κτηνίατροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Ο ιδιώτης κτηνίατρος που εγκρίνεται πρέπει να διαθέτει σχετική εμπειρία στην παροχή κλινικών υπηρεσιών ανάλογη με το είδος της κτηνοτροφίας της περιοχής ευθύνης τους, να γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, να διαθέτει μεταφορικό μέσο, να μην συντρέχει κώλυμα στο πρόσωπό του, που αναφέρεται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και να μην συνδέεται οικονομικά ή οικογενειακά με την επιχείρηση στην οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις εγγράφεται στο μητρώο εγκεκριμένων κτηνιάτρων το οποίο περιλαμβάνει τον ατομικό φάκελο του καθενός, ενώ σε περίπτωση απόρριψης ενημερώνεται εγγράφως για τους λόγους αυτής. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της κάθε Περιφέρειας ορίζει τη γεωγραφική/διοικητική περιοχή με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τις οποίες αναλαμβάνει ο εγκεκριμένος κτηνίατρος να υποστηρίζει επιστημονικά και οργανώνει υποχρεωτικά σεμινάρια για την εκπαίδευσή του σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα προβλέπονται και υποχρεώσεις για τον κάτοχο της εκμετάλλευσης, όπως να συνεργάζεται με τον εγκεκριμένο κτηνίατρο στον τομέα ευθύνης του οποίου ανήκει, να ακολουθεί τις συμβουλές κτηνιατρικής φύσης και τις υποδείξεις για την υγιεινή διαχείριση και την οργάνωση αρχείου τήρησης στοιχείων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση και να συνεργάζεται μαζί του για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, να τον ενημερώνει για κάθε είσοδο νέων ζώων στην εκμετάλλευση καθώς και για κάθε προτιθέμενη πώληση ή μετακίνηση ζώου. Ο κτηνοτρόφος οφείλει επίσης να ενημερώνει σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του εγκεκριμένου κτηνιάτρου την αρμόδια δημόσια κτηνιατρική αρχή της οικείας περιφερειακής ενότητας, η οποία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση που ο εγκεκριμένος κτηνίατρος ασκεί τα καθήκοντά του πλημμελώς ή αντίθετα με τους όρους της σύμβασης και του νόμου.

Τα στελέχη του ΥΠΑΑ&Τ υπολογίζουν ότι με το θεσμό του εγκεκριμένου κτηνιάτρου θα προσληφθούν πάνω από 300 ιδιώτες κτηνίατροι, η δε πρόβλεψη ετήσιας επιβάρυνσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ. Τα αντιδραστήρια και τα εμβόλια που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος «επιτήρηση ασθενειών των ζώων, ζωονόσων και ελέγχου χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων στις εκτροφές παραγωγικών ζώων» χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.

You might also like