Την αναμόρφωση των Σχεδίων Βελτίωσης υπέγραψε ο Κ. Σκανδαλίδης

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αναμόρφωση της προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης, του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», όπως ανακοινώνει το ΥΠΑΑ&Τ. Ειδικότερα, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης ως μοχλού ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της χώρας, ο Κώστας Σκανδαλίδης, υπέγραψε τις παρακάτω σχετικές Αποφάσεις:

1. Τροποποίηση της ΥΑ 146/11-1-2011 (ΦΕΚ 12/Β/2011) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου, στην οποία προβλέπονται κυρίως:

– Αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων σε 500 εκ. € (από 285 εκ. €), με διακριτή κατανομή των κονδυλίων μεταξύ ζωικής και φυτικής παραγωγής με αναλογία 2 προς 1 (67% – 33%). Τα ποσά κατανέμονται ως εξής:

* 75 εκ. € για νέους γεωργούς – δικαιούχους του Μέτρου 112 (από 50 εκ. €.)

* 270 εκ. € για λοιπούς γεωργούς (από 100 εκ. €), με κατανομή ανά Περιφέρεια.

* 135 εκ. € για γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές,

* 20 εκ. € για κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στην γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία.

– Αύξηση του μέγιστου προϋπολογισμού για επενδύσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων από 300.000€ σε 500.000€.

– Δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων στο τομέα της ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών, χωρίς τον περιορισμό των 50.000€ για μη φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα).

– Διεύρυνση των επιλεξιμοτήτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής της εκμετάλλευσης.

– Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης μέχρι 31/5/2011.

2. Τροποποίηση της ΥΑ 145/11-1-2011 (ΦΕΚ 7/Β/2011) Κριτηρίων Βαθμολογίας του Μέτρου, στην οποία προβλέπονται κυρίως:

– Σημαντική μείωση της βάσης των 40 μορίων στις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, και συγκεκριμένα:

* 20 μόρια για τους Νέους Γεωργούς του Μέτρου 112 που το Σχέδιο Βελτίωσης αφορά φυτική παραγωγή και 25 μόρια γι’ αυτούς που το σχέδιο βελτίωσης αφορά ζωική παραγωγή,

* 25 μόρια για τις λοιπές κατηγορίες υποψηφίων (συμπεριλαμβανομένων των καπνοπαραγωγών) που το σχέδιο βελτίωσης αφορά φυτική παραγωγή και 30 μόρια γι’ αυτούς που το σχέδιο βελτίωσης αφορά ζωική παραγωγή.

– Κατάργηση της επιμέρους βάσης των 15 μορίων καθώς επίσης και βελτιώσεις των κριτηρίων βαθμολόγησης (πχ πρόβλεψη βαθμολογίας για νέους γεωργούς που εντάχθηκαν με την προκήρυξη του 2006, αύξηση της βαθμολογικής πριμοδότησης “πρώην” και “νυν” καπνοπαραγωγών, κλπ.)

– Κατάργηση της βάσης για τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης και Εύβοιας) και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτά.

3. Τροποποίηση της ΥΑ 11308/11-1-2011 (ΦΕΚ 7/Β/2011) Λεπτομερειών Εφαρμογής του Μέτρου, στην οποία προβλέπονται κυρίως:

– Αύξηση του ορίου ηλικίας του υποψηφίου επενδυτή από τα 60 στα 65 έτη.

– Δυνατότητα συμμετοχής στην πρόσκληση του Μέτρου νομικών προσώπων, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που αντλούν το 35% του ατομικού τους εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και δεν πραγματοποιούν περισσότερα από 115 ημερομίσθια σε εξωγεωργικούς τομείς, υπολογιζόμενα ως μέσος όρος 3ετίας, εξαιρούμενα της υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΓΑ.

– Δυνατότητα επέκτασης των μισθώσεων μέχρι την αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρισης του δυνητικού δικαιούχου στην περίπτωση που την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μικρότερη της προβλεπόμενης.

– Δυνατότητα μεταβίβασης της νόμιμης κατοχής (ιδιοκτησία ή μίσθωση) μέχρι την αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρισης του δυνητικού δικαιούχου στην περίπτωση που την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης η ιδιοκτησία του ακινήτου ανήκει σε συγγενείς του μέχρι 2ου βαθμού.

4. Τροποποίηση της ΚΥΑ 4985/21-6-2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) του Μέτρου, στην οποία προβλέπονται κυρίως:

– Έναρξη επιλεξιμότητας επενδύσεων από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, δηλαδή την 18-2-2011.

– Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής για την υλοποίηση του σχεδίου βελτίωσης στο ποσοστό που κάθε φορά προβλέπεται στις τροποποιήσεις του καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής. Σύμφωνα με τον υπό ψήφιση κανονισμό το ποσοστό αυτό θα μπορεί να ανέλθει στο 50%.

– Δυνατότητα για υπογραφή και υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, προϋπολογισμού μικρότερου ή ίσου των 50.000 ευρώ, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο χωρίς την υπογραφή συντάκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμογές της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

You might also like