Δύο εκατ. για κατασκευές στα σημεία ελέγχου

Ένα ποσόν 2 εκατ. ευρώ είναι ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που απευθύνει σε κάθε ενδιαφερόμενο η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Κομισιόν. Τα 2 εκατ. θα διατεθούν για μια προπαρασκευαστική ενέργεια που αφορά σημεία ελέγχου και σκοπός είναι η αναβάθμιση των σημείων ελέγχου για την ανάπαυση των ζώων που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις.

Το έργο, στο σύνολό του, αποσκοπεί στη συνέχιση της ανακαίνισης ή της κατασκευής των εγκαταστάσεων σημείων ελέγχου, καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν τα εν λόγω σημεία ελέγχου.

Ως εκ τούτου, η επιχορήγηση που σκοπεύει να διαθέσει η Επιτροπή είναι μόνο συμπληρωματική και επικουρική των συνεισφορών που θα διαθέσουν ο δικαιούχος ή άλλοι φορείς.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ή την ανακαίνιση σημείων ελέγχου βάσει συστήματος πιστοποίησης, με ανώτατο ύψος επιχορήγησης τα 2 εκατ. ευρώ για ανώτατο συντελεστή συγχρηματοδότησης 70% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της ενέργειας.

Η Επιτροπή θα προκρίνει έργα που περιλαμβάνουν ευρύ δίκτυο σημείων ελέγχου και η ενέργεια προβλέπεται να έχει μεταξύ άλλων τα εξής αποτελέσματα:

1. Κατασκευή ή ανακαίνιση εγκαταστάσεων σημείων ελέγχου υψηλής ποιότητας σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη.

2. Κατάρτιση πιλοτικού συστήματος πιστοποίησης για μεταφορείς που χρησιμοποιούν τα εν λόγω σημεία ελέγχου, με έναν καθορισμένο υπεύθυνο του συστήματος, ένα φορέα ταυτοποίησης και διαφόρους συμμετέχοντες στο σύστημα.

3. Ενημερωτικές πρωτοβουλίες για τους δυνητικούς χρήστες των σημείων ελέγχου.

Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να στηρίξει τις ενέργειες του έργου για περίοδο ανώτατης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Οι αιτήσεις υπόκεινται σε κριτήρια επιλεξιμότητας (δηλ. κριτήρια αποκλεισμού, όπως πτώχευση κλπ.), κριτήρια επιλογής (χρηματοπιστωτική και τεχνική επάρκεια) και κριτήρια ανάθεσης (ορθότητα της προσέγγισης, οργάνωση των εργασιών και ανάμιξη ενδιαφερόμενων μερών, ενδιαφέρον που παρουσιάζει το σχέδιο σε επίπεδο ΕΕ και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, σχέση κόστους-ωφέλειας και οικονομική βιωσιμότητα του έργου).

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εδώ να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για την πρόσκληση.

You might also like