Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση

Με τον τίτλο «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου» δημοσιεύθηκε το ΠΔ 45 στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 111/Α/13-5-2011).

Τα επιμέρους θέματα με τα οποία καταπιάνεται το ΠΔ 45 αφορούν: Κανόνες για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη. Κανόνες για τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. Γενικοί κανόνες έγκρισης επιχειρήσεων για τις συναλλαγές. Εγκαταστάσεις και λειτουργία. Κριτήρια αναστολής ή αφαίρεσης της έγκρισης μιας επιχείρησης. Προϋποθέσεις για τους εμβολιασμούς των πουλερικών.

Το ΠΔ ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2010 (με την εξαίρεση κάποιων άρθρων που αφορούν κυρώσεις για τους παραβάτες, τα οποία αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του ΠΔ).

You might also like