Τα νέα μέλη της Διοίκησής της αναζητά η EFSA

Διαδικασία επιλογής για την αντικατάσταση επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) διοργανώνει η Κομισιόν. Η θητεία των υπό αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Αρχής λήγει στις 30 Ιουνίου 2012. Όσοι ενδιαφέρονται προσκαλούνται να υποβάλουν αίτηση, το έντυπο της οποίας βρίσκεται εδώ και η τελική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15/7/2011. Η δήλωση του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εδώ.

Η EFSA εδρεύει στην Πάρμα (Ιταλία) και το Δ.Σ. της συνέρχεται τέσσερις έως έξι φορές το χρόνο. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται, αλλά αποζημιώνονται για έξοδα ταξιδιού και διαμονής. Επίσης, λαμβάνουν αποζημίωση για τις συνεδριάσεις στις οποίες παραβρίσκονται.

Το Δ.Σ. της EFSA είναι υπεύθυνο για τη γενική παρακολούθηση του έργου της Αρχής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι εκπληρώνει την αποστολή της και εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί. Το Δ.Σ. ορίζει, επίσης, το Γενικό Διευθυντή και τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και των δέκα επιστημονικών ομάδων.

Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα επάρκειας, ένα ευρύ φάσμα σχετικών γνώσεων και την ευρύτερη γεωγραφική κατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όταν υποβληθούν όλες οι αιτήσεις, η Κομισιόν θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων και θα τον στείλει στο Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία ορίζει τα νέα μέλη του Δ.Σ. κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

You might also like