Και σφαγειοτεχνικοί εξοπλισμοί σε πρόγραμμα ενίσχυσης εμπορίας και μεταποίησης

Υπουργική απόφαση που καθορίζει λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση 165386/1386 του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδη (δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 22/8/2011 στο ΦΕΚ 1858) προαναγγέλλει ουσιαστικά την προκήρυξη του προγράμματος για την ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με παλαιότερες ανακοινώσεις του ΥΠΑΑ&Τ.

Το Μέτρο 123Α, να θυμίσουμε, στοχεύει να δώσει ώθηση στην πραγματοποίηση επενδύσεων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αυξήσουν την αξία των προϊόντων τους (δείτε και εδώ).

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση περιλαμβάνει και την επέκταση υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής (δράση 1.1).

Επίσης ορίζεται ότι προκειμένου για αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μονάδες μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων και «προκειμένου για την ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών όπως: πτώματα ζώων (βοοειδή, μικρά μηρυκαστικά κ.λπ.), υλικά υψηλού κινδύνου των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (υποπροϊόντων σφαγείων, τεμαχιστηρίων κρέατος), υπολείμματα τροφίμων από διεθνείς μεταφορές κ.λπ., ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα, θα εξετάζονται χωρίς βαθμολόγηση (εφεξής κατηγορία ΣΤ), δεδομένου ότι περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, και υπό τον όρο ότι η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχή, όπου δεν υπάρχει επαρκής διαχείριση υποπροϊόντων αντίστοιχης κατηγορίας.

Στη δράση που αφορά ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται η αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.

Στις δράσεις που αφορούν ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με δεδομένη την υποχρεωτική ταξινόμηση των σφάγιων χοίρου θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της.

Επίσης θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια οχημάτων ψυγείων για την μεταφορά πρώτης ύλης και για τα νησιά του Ιονίου πελάγους.

 

Ποσοστά ενισχύσεων

Στην υπουργική απόφαση καθορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου στις επενδύσεις που θα κατατεθούν.

Για αυτά που αφορούν τις γεωγραφικές περιοχές σύγκλισης:

α) 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000 ευρώ.

β) 45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000 μέχρι 3.000.000 ευρώ.

γ) 40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000 μέχρι 6.000.000 ευρώ.

δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000 ευρώ.

Για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (εκτός στόχου σύγκλισης) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι:

α) 40% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των 6.000.000 ευρώ.

β) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ ενισχύονται με το μισό του μέγιστου ποσοστού χωρίς κλιμάκωση.

Για επενδύσεις επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που προέρχονται κυρίως από την τοπική παραγωγή, που θα υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ανεξάρτητα πού υπάγονται διοικητικά (εξαιρείται η Κρήτη και η Εύβοια), τα αντίστοιχα ποσοστά ενισχύσεων είναι:

α) 65% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000 ευρώ.

β) 60% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000 ευρώ μέχρι 3.000.000 ευρώ.

γ) 50% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000 ευρώ μέχρι 6.000.000 ευρώ.

δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ.

Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στο έδαφος των μικρών νησιών του Αιγαίου.

You might also like