Ενεργειακή χρήση της βιομάζας γεωργικής προέλευσης

Μια σημαντική για τις μελλοντικές της συνέπειες συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι αυτή που αφορά τη χρήση ενέργειας από βιομάζα γεωργικής προέλευσης. Η συζήτηση προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με την ίδια την κλιματική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα και με την επάρκεια τροφίμων και τις τιμές τους.

Στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 20 Σεπτεμβρίου, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Ενδεικτικό της σημασίας του ζητήματος ήταν το γεγονός ότι όλες οι αντιπροσωπίες καλωσόρισαν την πρωτοβουλία της Προεδρίας της Ε.Ε. να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς η γεωργία θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Ε.Ε. για το 2020 σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Σχετικά με το ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αγροτικές περιοχές, η μεγάλη πλειοψηφία των αντιπροσωπειών υπενθύμισε ότι ο κύριος ρόλος της γεωργίας στην Ε.Ε. είναι η παροχή τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες και ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη γεωργική πολιτική για τη βιομάζα δεν θα πρέπει να προχωρήσει εις βάρος αυτού του ρόλου. «Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει επομένως να εστιάζεται σε καλύτερη χρήση των υποπροϊόντων και των υπολειμμάτων της αγροτικής και αγροδιατροφικής βιομηχανίας».

Από την άλλη επίσης, πολλά κράτη μέλη θεωρούν ότι η ΚΑΠ, στο δεύτερο πυλώνα της που αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, ήδη προβλέπει μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της Ε.Ε. για το κλίμα. Έκριναν λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν προταθούν καινούργια. Πάντως, ορισμένες αντιπροσωπείες πιστεύουν ότι περαιτέρω κίνητρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να επενδύσουν στην ενεργειακή χρήση της βιομάζας γεωργικής προέλευσης.

You might also like