Το σχέδιο της EFSA για την επιστημονική στρατηγική 2012-2016

Από την ίδρυση της EFSA το 2002, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία που συνδέονται με το έργο της Αρχής, οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της. Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζονται στο επιστημονικό έργο της EFSA, που τα τελευταία χρόνια δίνει έμφαση προς την αξιολόγηση προϊόντων που υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση και όπου η εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων, η σχέση κινδύνου-οφέλους και η παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά είναι εντονότερες.

Το σχέδιο της EFSA για την επιστημονική στρατηγική 2012-2016 διερευνά τα κίνητρα για πρόοδο και αλλαγή και προσδιορίζει πώς η Αρχή θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, συνεχίζοντας να παρέχει τις υψηλής ποιότητας επιστημονικές συμβουλές σε σημαντικά θέματα δημόσιας υγείας και άλλων αναδυόμενων κινδύνων.

Το σχέδιο της EFSA για την επιστημονική στρατηγική 2012-2016 εστιάζει σε τέσσερις βασικούς στόχους:

• την περαιτέρω ανάπτυξη επιστημονικής αριστείας της EFSA και των άλλων βασικών αξιών της: ανεξαρτησίας, διαφάνειας και ανταπόκρισης

• τη βελτιστοποίηση της Ευρωπαϊκής αξιολόγησης κινδύνου σε ολόκληρη την ΕΕ

• την ανάπτυξη και εναρμόνιση μεθοδολογιών εκτίμησης επικινδυνότητας και προσέγγισης για την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με την τροφική αλυσίδα

• την ενίσχυση της επιστημονικής βάσης για την αξιολόγηση και παρακολούθηση κινδύνων

Το σχέδιο για την επιστημονική στρατηγική καθοδηγείται από, αλλά και συμπληρώνει το εταιρικό στρατηγικό σχέδιο EFSA για το 2009-2013 και πέρασε μέσω μιας διαδικασίας διαβουλεύσεων με το προσωπικό της Αρχής, αλλά και τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά όργανα, τις εθνικές αρχές, την επιστημονική Επιτροπή της EFSA και το συμβουλευτικό της φόρουμ.

Έχει δρομολογηθεί επίσης διαβούλευση με την συμβουλευτική πλατφόρμα εταίρων της EFSA στις 17-18 Νοεμβρίου 2011.

Η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση λήγει την 21η Νοεμβρίου 2011. Οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν από τις διαβουλεύσεις θα συνταχθούν σε μία έκθεση και, όπου απαιτείται, θα ενσωματωθούν σε ένα αναθεωρημένο σχέδιο στρατηγικής που θα παρουσιαστεί στο διοικητικό συμβούλιο EFSA για πιθανή έγκριση πριν από το τέλος του 2011.

Για την υποβολή των σχολίων, δείτε την ιστοσελίδα της EFSA.

You might also like