Τη νέα Στρατηγική για την προστασία των ζώων ενέκρινε η Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα τη νέα τετραετή Στρατηγική (2012-2015) που έχει ως στόχο να βελτιώσει περαιτέρω την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα αυτή Στρατηγική της Ε.Ε. στοχεύει να παρέχει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο με προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Η έμφαση δίνεται στην παροχή πληροφοριών και την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων μερών, καθώς και στη διασφάλιση αποτελεσματικών μηχανισμών επιβολής.

Επιπλέον, το νέο πλαίσιο δίνει σημασία στην ενίσχυση των δράσεων που ήδη η Επιτροπή έχει αναλάβει, όπως:

– η ενίσχυση των εργαλείων που βοηθούν τα κράτη μέλη στην τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας,

– η παροχή καλύτερης ενημέρωσης στους καταναλωτές ώστε να μπορούν να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές

– η ανάπτυξη περισσότερων στρατηγικών μάρκετινγκ.

Η νέα Στρατηγική βασίζεται στο προηγούμενο σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων (2006-2010) και έχει λάβει υπόψη της την εμπειρία που έχει προκύψει από την πενταετή εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης.

You might also like