Συμφωνεί η ΟΚΕ με το νομοσχέδιο για την κτηνοτροφία

Με την επισήμανση ότι θα έπρεπε να εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας, η Εκτελεστική επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αξιολογεί ότι το νομοσχέδιο για την κτηνοτροφία βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι με την απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων και τη μεταφορά των διαδικασιών αυτών σε περιφερειακό επίπεδο, καταπολεμάται σε μεγάλο βαθμό η γραφειοκρατία και επιλύονται ορισμένα από τα χρόνια προβλήματα του κτηνοτροφικού τομέα.

Οι βασικές παρατηρήσεις που κάνει η ΟΚΕ στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικεντρώνονται στα εξής:

Θετικά αξιολογείται η διάταξη, σύμφωνα με την οποία αδειοδοτούσα αρχή είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Θετικά αξιολογείται, επίσης, η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στους συστεγασμένους κτηνοτρόφους να συμμετέχουν αυτοτελώς ή ομαδικά σε αναπτυξιακά προγράμματα του κλάδου.

Αρνητικά αξιολογείται το γεγονός ότι για άλλη μια φορά σε σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται ή ακυρώνεται η συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων σε Συμβούλια και Επιτροπές. Επισημαίνεται ότι στην Επιτροπή Σταυλισμού είναι κρίσιμη η συμμετοχή εκπροσώπου των κτηνοτρόφων, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όσον αφορά τα κριτήρια αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα έπρεπε να συνυπολογίζεται, εκτός των χιλιομετρικών αποστάσεων, και η δυνατότητα εφαρμογής ενός συστήματος μέτρησης συγκεκριμένων ρύπων, ώστε να αξιολογείται ο βαθμός επιβάρυνσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας.

Τέλος, η ΟΚΕ επισημαίνει τις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να σημειώνονται στην ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών ΝΑTURA, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στην αξιοποίησή τους με τρόπο συμβατό με τα ιδιαίτερα φυσικά τους χαρακτηριστικά.

You might also like