Με απλοποιημένες διαδικασίες η εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων

Αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ένταξη στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων. Η ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 21/2/2012 και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 5 Μαρτίου απαλλάσσει τους εμπόρους από την υποχρέωση κατάθεσης σειράς απαιτούμενων δικαιολογητικών, με την υπογραφή από πλευράς του εμπόρου σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Συγκεκριμένα με την ΚΥΑ αριθμ. 230/20798/12 (ΦΕΚ 593 Β/5-3-2012) που εξέδωσαν οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίστανται κάποια από τα δικαιολογητικά που απαιτούσε ο σχετικά πρόσφατος νόμος 3955/2011 που θέσπισε το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

α) Οι βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

β) Τα πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας και ότι δεν τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση.

γ) Η βεβαίωση ποινικού μητρώου τύπου Β, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία. Αντί για αυτά τα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι έμποροι να καταθέτουν αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση ανακριβών στοιχείων η ΚΥΑ ορίζει ότι πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων του σχετικού νόμου (ν. 1599/1986), επιβάλλεται προσωρινή διαγραφή από το Μητρώο.

Με την ίδια ΚΥΑ ορίζεται ακόμη ότι οι έμποροι που είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ) και στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) απαλλάσσονται από την υποχρέωση της εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο.

Να θυμίσουμε ότι η εγγραφή στο Μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ότι αυτό τηρείται στη διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ αυτή τα στοιχεία του Μητρώου τηρούνται σε ηλεκτρονική βάση και στη δημοσιότητα δίνονται στοιχεία μόνο για την ταυτότητα των εγγεγραμμένων, τον Τομέα Εμπορικής Δραστηριότητας, το Α.Φ.Μ. και τους ΚΑΔ τους.

You might also like