Καθυστερούν την εναρμόνιση με τις νέες απαιτήσεις για την παραγωγή χοίρων

Εννέα μήνες πριν από την εφαρμογή των κανόνων της Οδηγίας 120/2008/ΕΚ για την προστασία και καλή διαβίωση των χοίρων, και φαίνεται ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν θα καταφέρουν να εναρμονιστούν με την Κοινοτική νομοθεσία. Η Οδηγία, που αναφέρει λεπτομερειακά τις συνθήκες διαβίωσης μέσα στα χοιροστάσια, πρόκειται να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013, αλλά στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμούν ότι λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη θα έχουν συμμορφωθεί μέχρι τον Ιανουάριο.

Τα αριθμητικά στοιχεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι μόνο 12 κράτη μέλη (μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και το Λουξεμβούργο που έχουν ήδη συμμορφωθεί με την Οδηγία) θα τα καταφέρουν να πληρούν τις απαιτήσεις στο τέλος του τρέχοντος έτους. Άλλα επτά κράτη μέλη αναμένεται να έχουν συμμορφωθεί σε ποσοστό 90% με τη νέα κατάσταση, ενώ πέντε χώρες θα έχουν εναρμονιστεί κατά ποσοστό 60-90% και τρία κράτη μέλη της Ε.Ε. θα δουν ελάχιστες μόνο από τις χοιροπαραγωγές μονάδες τους να έχουν εναρμονιστεί. Σημειώνεται ότι οι νέοι κανόνες ανακοινώθηκαν από το 1999 προκειμένου να δοθεί ο χρόνος στους χοιροπαραγωγούς να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις τους.

Πηγή: pigprogress.net

You might also like