Αναμόρφωση του Αγορανομικού Κώδικα προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Σημεία αναμόρφωσης του Αγορανομικού Κώδικα περιλαμβάνει η Γνωμοδότηση που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της γενικότερης αναθεώρησης του Αγορανομικού Κώδικα που έχει ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με την εν λόγω Γνωμοδότηση, η Επιτροπή προτείνει να απαλειφθούν οι διατάξεις του Κώδικα που αφορούν:

α) τον καθορισμό σχέσεων παραγωγής, προμήθειας, διανομής και κατανάλωσης, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις, εξαιτίας της ευρύτητας, ασάφειας και αοριστίας τους, αφενός μεν είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, αφετέρου δε, ενέχουν σοβαρότατο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

β) την απαγόρευση μεταφοράς προϊόντων εγχώριων ή εξωτερικού από μία περιφέρεια στην άλλη και απαγόρευση /περιορισμό πωλήσεως και καταναλώσεως ειδών βιοτικών αναγκών, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως αποτέλεσμα τη στεγανοποίηση της (εθνικής ή κοινοτικής) αγοράς και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία του ανταγωνισμού.

γ) την απαγόρευση των εξαγωγών, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις προκαλούν στεγανοποίηση μεταξύ των εθνικών αγορών και τεχνητή διαμόρφωση των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης.

δ) την κατηγοριοποίηση των προϊόντων ως ελεγχόμενων ή μη σε όλη την επικράτεια ή ανάλογα με τις περιφέρειες και τον περαιτέρω χαρακτηρισμό τους ως ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος ή διατιμημένα, δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ιδιαίτερης σοβαρότητας άμεσο περιορισμό του ανταγωνισμού, ενώ οι επιδιωκόμενοι στόχοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από λιγότερο περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ε) τον καθορισμό κατώτατης τιμής, της διάθεσης με οποιοδήποτε τρόπο κάθε αγαθού που παράγεται στη χώρα ή εισάγεται, δεδομένου ότι τέτοιου είδους μέτρα συνιστούν σοβαρότατο περιορισμό του ανταγωνισμού και οδηγούν σε στεγανοποίηση της αγοράς.

στ) τον καθορισμό των κομίστρων μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο δεδομένου ότι, αφενός μεν πληθώρα νομοθετημάτων ρυθμίζουν κατά τρόπο ειδικό τους επιμέρους τομείς μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων, αφετέρου δε, η επικράτηση συνθηκών ανταγωνισμού στις μεταφορές θα συμβάλλει στη βελτίωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και τελικώς των λιανικών τιμών.

ζ) τους μηχανισμούς εποπτείας τιμών.

Επίσης η Επιτροπή Ανταγωνισμού προτείνει να αντικατασταθούν από λεπτομερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις, αυτές που αφορούν τον καθορισμό ανώτατης τιμής και ποσοστού κέρδους ή εκφρασμένου σε απόλυτες μονάδες κέρδους επί των πωλουμένων ειδών ή παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής.

Ακόμα να τροποποιηθούν και να εξειδικευθούν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και μεταφορά των προϊόντων και τον τόπο και τρόπο εμπορίας και πώλησης αντικειμένων βιοτικών αναγκών προκειμένου να προβλέπεται ότι η κανονιστική αρμοδιότητα ασκείται όταν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος ή ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των προϊόντων και της ομαλότητας και αλήθειας των συναλλαγών.

You might also like