Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελέτη Αξιολόγησης της ΚΑΠ 2014-2020

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) ανακοίνωσε μελέτη αξιολόγησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚAΠ) 2014-2020 η οποία εκπονήθηκε από την Analysis for Economic Decisions (ADE) σε συνεργασία με το University of Gloucestershire (CCRI) και το Austrian Institute for Regional Studies (CREA), καθώς και τη συμβολή οχτώ κρατών μελών μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας ως προς την παροχή στοιχείων από μελέτες περιπτώσεων.

Αυτή η μελέτη αξιολόγησης αφορά στις επιπτώσεις των εργαλείων και μέτρων της ΚAΠ 2014-2020 στην ανταλλαγή γνώσεων, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην καινοτομία. Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προσφέρουν άμεση οικονομική υποστήριξη για κατάρτιση ή συμβουλευτικές υπηρεσίες και για καινοτόμα έργα των επιχειρησιακών ομάδων EIP-AGRI. Μαζί με διάφορα μέσα της ΚΑΠ, όπως το δίκτυο EIP-AGRI της ΕΕ, το Σύστημα Συμβουλευτικής Γεωργίας και τα Εθνικά/Περιφερειακά Αγροτικά Δίκτυα, προωθούν άμεσα την ανταλλαγή γνώσεων, συμβουλών και καινοτομίας.

Η αξιολόγηση εκτιμάει σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί ο στόχος της «προώθησης της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές». Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την ΚΑΠ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και ειδικότερα σε οκτώ μελέτες περιπτώσεων κρατών μελών.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

You might also like