ΥπΑΑΤ: 2η Πρόσκληση του Μέτρου 22 του ΠΑΑ για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας

Εκδόθηκε η 2η Πρόσκληση του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4,1 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι ΕΑΕ έτους 2021 των κλάδων αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας να υποβάλλουν αίτηση στήριξης/πληρωμής.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής πραγματοποιείται το διάστημα από 17/3/2023 έως 23/3/2023.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο, υποβάλλουν προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο eae.opekepe.gov.gr. (https://eae.opekepe.gov.gr/landing-page)

Επισημαίνεται ότι μέσα και από τις δύο προσκλήσεις του Μέτρου 22 διατέθηκαν συνολικά για τη στήριξη της κτηνοτροφίας πόροι της τάξης των 98,3 εκατ. ευρώ.

You might also like