Προ των πυλών τα κτηνοτροφικά πάρκα

Τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση για τους ομαδικούς χώρους σταβλισμού; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων;

Η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων για τον ομαδικό και οργανωμένο σταβλισμό των ζώων, αλλά και η αξιοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, συγκαταλέγονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του ΥπΑΑΤ, που βρίσκεται υπό διαβούλευση.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο, για 1η φορά αναφέρεται η έννοια του ομαδικού χώρου σταβλισμού, που λειτουργεί βάσει καταστατικού λειτουργίας. Κάθε κτηνοτρόφος που αποδέχεται το καταστατικό λειτουργίας, μπορεί να αγοράσει (ή να εκμισθώσει σε μακροχρόνια βάση) ένα από τα κτηνοτροφικά οικόπεδα, που περιλαμβάνει ο ομαδικός χώρος σταβλισμού.

Τα οφέλη

Με την ομαδοποίηση των κτηνοτρόφων, τους παρέχονται κίνητρα, επιτυγχάνεται η μείωση των υποχρεώσεών τους προς το δημόσιο, η αύξηση των εισοδημάτων τους, η δυνατότητα επιδοτήσεων, καθώς επίσης και καλύτερη απόδοση και παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας.

Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα ορθών και αποτελεσματικών ελέγχων, βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας, μειώνονται οι περιβαλλοντικές οχλήσεις, βελτιώνεται η ευζωία των ζώων και επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εγκαθίστανται σε χώρο ομαδικού σταβλισμού, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά, ρυθμίζονται με απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Οι υποχρεώσεις

Στην περίπτωση ομαδικού χώρου σταβλισμού, η διαχείριση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης αποτελεί ατομική ευθύνη του κάθε κτηνοτρόφου. Η κτηνοτροφική εγκατάσταση κατασκευάζεται από τον ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο και χρησιμοποιείται με βάση το καταστατικό λειτουργίας του ομαδικού χώρου σταβλισμού.

Συγκεκριμένα, κάθε κτηνοτρόφος που αποδέχεται το καταστατικό λειτουργίας του ομαδικού χώρου σταβλισμού, θα πρέπει:

  • Να συμφωνεί με τους όρους της από κοινού χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κοινών κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
  • Να πληροί τις προϋποθέσεις κτηνοτροφικής ομοιογένειας του καταστατικού λειτουργίας.
  • Να μπορεί να αγοράσει ή να μισθώσει σε μακροχρόνια βάση ένα από τα κτηνοτροφικά οικόπεδα που περιλαμβάνει ο ομαδικός χώρος σταβλισμού, προκειμένου να κατασκευάσει ορισμένων προδιαγραφών κτηνοτροφική εγκατάσταση, σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας, ώστε να διασφαλίσει βέλτιστες συνθήκες περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας των ζώων και της εργασίας, της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των συνθηκών προμήθειας των βασικών κτηνοτροφικών εισροών και της πώλησης των κτηνοτροφικών προϊόντων.
Οι ορισμοί

Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση νομοθετική ρύθμιση, στους ορισμούς προστίθενται η «κτηνοτροφική ζώνη», το «κτηνοτροφικό πάρκο» και o «ομαδικός χώρος σταβλισμού», προκειμένου να αποτελέσουν το πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση των κτηνοτροφικών μονάδων.

Αναλυτικότερα, οι ορισμοί έχουν ως εξής:

  • Κτηνοτροφική ζώνη είναι η οριοθετημένη περιοχή στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία εκτατικής μορφής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
  • Κτηνοτροφικό πάρκο είναι η κτηνοτροφική ζώνη για την οποία έχει γίνει χωροταξική μελέτη οργάνωσης, ήτοι προβλέπονται η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και η οριοθέτηση των κτηνοτροφικών οικοπέδων, στα οποία μπορούν να εγκριθούν η ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και η οριοθέτηση συγκεκριμένου χώρου, που χρησιμοποιείται ως λειμώνας και βοσκότοπος.
  • Ομαδικός χώρος σταβλισμού είναι η οριοθετημένη έκταση κτηνοτροφικού πάρκου, η οποία διέπεται από καταστατικό λειτουργίας και είναι κατάλληλα οργανωμένη από ομάδα κτηνοτρόφων ή κτηνοτροφικό συνεταιρισμό ή ιδιώτη, προκειμένου να εγκατασταθεί περιορισμένος αριθμός, ομοειδούς φύσεως και μεγέθους, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
You might also like