Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Τιμών για τα σιτηρά ζήτησε ο Σκανδαλίδης

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας, που συνήλθε στις Bρυξέλλες, στις 27 Σεπτεμβρίου και μετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, εξετάσθηκαν κυρίως τα θέματα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), της κατάστασης στην αγορά σιτηρών και γάλακτος και του καθεστώτος δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της Ε.Ε.

Για την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (Γ.Τ.Ο.) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη που θέλουν να απαγορεύουν την καλλιέργεια τέτοιων ποικιλιών στην επικράτειά τους, όπως η περίπτωση της Ελλάδας.

Για τα σιτηρά, ο Έλληνας Υπουργός Γεωργίας, έθεσε το πρόβλημα της αστάθειας των τιμών παραγωγού και ζήτησε μέτρα για τη σταθεροποίησή τους:

Άμεσες ενέργειες για ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τιμών και περιθωρίου κέρδους.

Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στην Ε.Ε. για την αντιμετώπιση επισιτιστικών και διατροφικών κρίσεων.

Λήψη συγκεκριμένων και στοχευμένων μέτρων, ώστε να αμβλυνθούν οι συνέπειες της αστάθειας των τιμών και της αλόγιστης κερδοσκοπίας με σκοπό τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων και της αγοράς.

Ο Επίτροπος Γεωργίας αναγνώρισε το πρόβλημα και δεσμεύθηκε να το εξετάσει στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για το μέλλον της ΚΑΠ, που θα υποβάλει το Νοέμβριο.

Για το γάλα, η Προεδρία κατέληξε σε συμπεράσματα για την υπέρβαση των κρίσεων και την ομαλοποίηση της αγοράς. Διατυπώθηκαν προτάσεις για τις διεπαγγελματικές σχέσεις και την λειτουργία της αγοράς και την εισαγωγή καινοτόμων μέτρων που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Για τα προγράμματα της δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους, ο έλληνας Υπουργός υποστήριξε ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ενώ τα προϊόντα που διανέμονται θα πρέπει να είναι γεωργικά και μάλιστα αποκλειστικά κοινοτικής προέλευσης.

Όπως δήλωσε ο Κ. Σκανδαλίδης, οι Γ.Τ.Ο. απορρίπτονται από την ελληνική κοινωνία για τους κινδύνους που συνεπάγονται στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία αλλά και στα βιολογικά και ποιοτικά μας προϊόντα. Όσο για την κατάσταση των αγορών όλων των γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών, η διαφάνεια της αγοράς αλλά και η δυνατότητα παρεμβάσεων σε περιόδους κρίσεως είναι προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος, ώστε να είναι δυνατός ο προγραμματισμός και η συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας.

Τέλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είχε συνάντηση με την Επίτροπο Αλιείας, κ. Μαρία Δαμανάκη. Έθεσε τα προβλήματα του τομέα, όπως η απορρόφηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κυρίως όμως αναζήτησε λύση στο θέμα της συνέχισης των παρεκκλίσεων για αλιευτικά εργαλεία όπως η βιτζότρατα, ώστε να υπάρξει συνέχιση ή εναλλακτικές λύσεις στην απασχόληση και στο εισόδημα των αλιέων.

You might also like