Τα στοιχεία κατανάλωσης τροφίμων συγκεντρώνει η EFSA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) έχει δημοσιεύσει μια επισκόπηση της πρώτης περιεκτικής βάσης δεδομένων κατανάλωσης τροφίμων. Αυτή η βάση αποτελεί μια νέα πηγή πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιέχει λεπτομερή στοιχεία για ένα σημαντικό αριθμό κρατών της ΕΕ. Η νέα βάση δεδομένων θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας που σχετίζεται με πιθανούς κινδύνους στα τρόφιμα στην Ε.Ε. και θα επιτρέψει πιο ακριβείς εκτιμήσεις της έκθεσης των καταναλωτών στους κινδύνους αυτούς.

Αυτή η βάση δεδομένων, η οποία έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ε.Ε., στο μέλλον θα βοηθήσει και σε άλλες εργασίες της EFSA, όπως στην αξιολόγηση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επισκόπηση περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με το πώς τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σε αυτή τη βάση δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμπειρογνώμονες σχετικούς με την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

Η περιεκτική βάση δεδομένων περιέχει στοιχεία από ένα σύνολο 32 διαφορετικών διατροφικών ερευνών από 22 κράτη μέλη. Στατιστικές αναλύσεις από τη βάση δεδομένων επιτρέπουν γρήγορο έλεγχο σχετικά με τη χρόνια αλλά και την οξεία έκθεση των καταναλωτών σε ουσίες που μπορούν να βρεθούν στην τροφική αλυσίδα. Τα στατιστικά αυτά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της EFSA.

Οι εργασίες για τη νέα βάση δεδομένων ξεκίνησαν το 2008, όταν τα κράτη μέλη άρχισαν τη συλλογή δεδομένων για τους σκοπούς της EFSA από εθνικές διατροφικές έρευνες στις χώρες τους. Η πρωτοβουλία αυτή είναι γνωστή ως ‘Τι υπάρχει στο μενού της Ευρώπης; (EU MENU)’. Αρκετές πιλοτικές μελέτες στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2012. Στην πιλοτική μελέτη που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, συμμετέχει και ο ΕΦΕΤ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

You might also like