Οι εξαγωγείς Βόρειας Ελλάδας στον Σκανδαλίδη

Συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκανδαλίδη, είχε χθες (5/4) ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Δημήτρης Λακασάς. Ο κ. Λακασάς τόνισε αρχικά τη σημαντικότητα της συνεισφοράς του αγροδιατροφικού κλάδου στην εξαγωγική επίδοση της χώρας, προσθέτοντας ότι παραμένει διαχρονικά ένας από τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που πρέπει να ενισχυθεί άμεσα και ουσιαστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ παρέθεσε στατιστικά και ποιοτικά στοιχεία αναφορικά με την πορεία του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου και των εξαγωγών του αγροτικού κλάδου, τεκμηριώνοντας έτσι τη δυναμική, αλλά και τις αδυναμίες του κλάδου.

Στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συντονισμού των υπουργείων και των φορέων για μια Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, καθώς η σημερινή κατάσταση στο μέτωπο των ελληνικών εξαγωγών ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από το πλήθος των υπουργείων και των φορέων εξωστρέφειας, οι οποίοι  διέπονται από ασαφείς και, πολλές φορές, αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, απουσία κοινού οράματος, στρατηγικής, στόχων και κατευθύνσεων και κυρίως έλλειψης συντονισμού, παρακολούθησης και εποπτείας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να υπάρχει διϋπουργικός συντονισμός, αν όχι δημιουργία ενός νέου συντονιστικού οργάνου, μιας Γενικής Γραμματείας Εξωστρέφειας.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Λακασάς, πρόσθεσε ότι κάτω από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο παγκόσμιο εμπόριο, η ποιότητα έχει αποκτήσει πλέον στρατηγική σημασία και οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καλούνται πλέον να επιλέξουν νέες στρατηγικές ανάπτυξης περισσότερο πελατοκεντρικές και βασισμένες στη διαφοροποίηση των προϊόντων τους και λιγότερο προσανατολισμένες σε όρους παραγωγής. Σε αυτήν την εξέλιξη, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα πιστοποιητικά ποιότητας και τα σήματα συμμόρφωσης. Ωστόσο, παρατηρείται ιδιαίτερα το φαινόμενο, προϊόντα, τα οποία πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους φορείς (πχ τον ΟΠΕΓΕΠ στην Ελλάδα) να μη γίνονται αποδεκτά σε αγορές του εξωτερικού και κάθε χώρα, κοινοτική ή τρίτη, να ζητά τις δικές της εθνικές πιστοποιήσεις, τη στιγμή μάλιστα που έχει ευρέως καθιερωθεί το Globalgap.

Η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ για να υπερκεραστεί αυτό το κρίσιμο ζήτημα, είναι η υιοθέτηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου για τα αγροτικά προϊόντα για την πρωτογενή παραγωγή, το οποίο θα γίνεται αποδεκτό από όλες τις χώρες μέλη και θα είναι δεσμευτικό ως προς την αποδοχή του για την ελεύθερη διακίνηση των κοινοτικών αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Λακασάς, αναφέρθηκε στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ΕΣΠΑ με στόχευση στα προγράμματα αναπτυξιακού χαρακτήρα και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ πρότεινε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος στη φιλοσοφία του «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα» για τον αγροτικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων α’ μεταποίησης. Δυστυχώς, ένα μεγάλο πλήθος αγροτικών επιχειρηματικών μονάδων δεν είναι επιλέξιμες στο εν λόγω πρόγραμμα. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα δίνει έμφαση στις άυλες δαπάνες και θα καλύπτει κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που απουσίαζαν από τα προκηρυχθέντα προγράμματα των τελευταίων ετών και αποτελούν απαραίτητους συντελεστές για την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του αγροτικού κλάδου.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Λακασάς, επεσήμανε την ανάγκη της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού κλάδου και της περιφερειακής επιχειρηματικότητας, προτείνοντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Regional Marketing, με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε επίπεδο περιφέρειας και γεωργικού προϊόντος. Επιπλέον, τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη δικτύωση (clusters) που θα προωθεί τα ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα και να αξιοποιηθεί η εμπειρία συλλογικών φορέων όπως ο ΣΕΒΕ. Η πρόταση αυτή του ΣΕΒΕ συνδέεται με την πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ για το Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας. Ο ΣΕΒΕ κατέθεσε την επιθυμία του να συμβάλλει ενεργά στην εξειδίκευση αυτής της πρωτοβουλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.

Αναφορικά με το κρίσιμο θέμα της ρευστότητας, το οποίο απασχολεί και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, ο ΣΕΒΕ αναμένει τη δημιουργία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο, σύμφωνα με τη σχετική εξαγγελία του υπουργείου, θα αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, με κεφάλαιο 450 εκ. ευρώ και θα δανειοδοτεί αγροτικές επιχειρήσεις με ποσοστό που θα κυμαίνεται κατά 50% χαμηλότερα από ότι στην διατραπεζική αγορά. Από την πλευρά του ο ΣΕΒΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη  αποτελεσματικής λειτουργίας του Ταμείου, όπως αντίστοιχα έχει ζητήσει για το ΕΤΕΑΝ και τον αναμενόμενο πυλώνα του, το Ταμείο Εξωστρέφειας «Go2Market». Ο κ. Λακασάς εξέφρασε τον προβληματισμό για την ουσιαστική επίτευξη της απρόσκοπτης χρηματοροής από το Ταμείο προς τις επιχειρήσεις, εστιάζοντας στον εγγυοδοτικό χαρακτήρα του Ταμείου και στη δικλείδα βεβαιωμένης πιστωτικής επέκτασης, πέραν των υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών για κάθε επιχείρηση, καθώς η μη αποτελεσματικότητα των παλαιοτέρων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά είναι δεδομένη.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις του αγροτικού κλάδου α’ μεταποίησης να ενταχθούν στον επενδυτικό νόμο και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις, κάτι το οποίο ήδη έχει ζητήσει ο ΣΕΒΕ από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Στη συνάντηση εργασίας, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ Λακασάς, έθιξε και μία σειρά ειδικότερων θεμάτων, που ενδιαφέρουν τον αγροτικό κλάδο. Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα θέματα είναι τα εξής:

1) Ανάπτυξη συλλογικών & συνεταιριστικών μορφών οργάνωσης της αγροτικής οικονομίας

2) Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

3) Ενεργοποίηση του «Εγκεκριμένου Εμπόρου» στον τομέα των οπωροκηπευτικών

4) Κατάργηση των ανταποδοτικών τελών υπέρ του Δημοσίου για τη διενέργεια φυτοϋγειονοµικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας-καταλληλότητας

5) Ενίσχυση Ομάδων Παραγωγών ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους (συνεταιρισμοί, ΑΕ)- Εξομοίωση Ομάδων Παραγωγών που λειτουργούν ως συνεταιρισμοί με εκείνες που λειτουργούν ως ΑΕ ως προς την έκδοση δελτίου αποστολής-τιμολογίου (αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών)

6) Διασφάλιση προϋποθέσεων εισόδου αγροτικών προϊόντων σε αγορές τρίτων χωρών

7) Πρόγραμμα διατροφικής αγωγής στα σχολεία (μεσογειακή διατροφή)

8) Μείωση γραφειοκρατίας εγγραφής στον κατάλογο νέων ποικιλιών

9) Έγκαιρη διασφάλιση επάρκειας φορτηγών αυτοκινήτων-ψυγείων για τη μεταφορά εξαγόμενων θερινών οπωροκηπευτικών σε ανταγωνιστικό κόστος (συναρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)

10) Παροχή στατιστικών στοιχείων από ΥΠΑΑΤ – Δημιουργία Παρατηρητηρίου Εξαγωγιμότητας Αγροτικών Προϊόντων

 

You might also like