Ευρωβουλευτές: Υπό όρους οι πρωτεΐνες στη ζωοτροφή

Την προτροπή και την ελπίδα τους ότι δεν θα χαλαρώσουν οι έλεγχοι για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), εξέφρασαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα που υιοθέτησαν στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου στις 6 Ιουλίου. Αφορμή ήταν βέβαια η προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής να ανεβάσει (για 22 κράτη-μέλη) στους 72 μήνες το όριο ηλικίας για υποχρεωτικά τεστ στα βοοειδή για σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια.

Ενώ οι ευρωβουλευτές επικροτούν τον Οδικό χάρτη της Επιτροπής για τις ΜΣΕ και τις προτάσεις που περιέχει για ορισμένες αναθεωρήσεις του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, υπογραμμίζει ωστόσο ότι ορισμένες διατάξεις χρήζουν διεξοδικής αξιολόγησης και θα λάβουν υποστήριξη μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Υπογραμμίζουν μάλιστα τη σημασία να διασφαλιστεί ότι η σημαντική μείωση των κρουσμάτων Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα οδηγήσει σε λιγότερο αυστηρά μέτρα ή σε χαλάρωση των αυστηρών μηχανισμών ελέγχου και επιτήρησης στην Ε.Ε.

Προϋποθέσεις για τις ζωοτροφές

Την πρόταση της Κομισιόν να αρθούν οι διατάξεις που απαγόρευαν τη χορήγηση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών στα μη μηρυκαστικά, υποστηρίζει επίσης το ευρωκοινοβούλιο. Αυτό βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα ισχύει μόνο για τα μη φυτοφάγα.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να πληρούνται μια σειρά όρων, όπως ότι:

– οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες προέρχονται μόνο από είδη που δεν συνδέονται με τις ΜΣΕ,

– οι μέθοδοι παραγωγής και αποστείρωσης που χρησιμοποιούνται για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες συμμορφώνονται προς τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και προς τους κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισμό περί ζωικών υποπροϊόντων και κάνουν χρήση της πιο πρόσφατης και πιο ασφαλούς διαθέσιμης τεχνολογίας,

– θα διατηρηθούν οι ισχύουσες απαγορεύσεις περί ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους (κανιβαλισμός),

– πριν από την εφαρμογή της άρσης της απαγόρευσης ζωοτροφών θα έχει θεσπιστεί μια αξιόπιστη μέθοδος ανά ζωικό είδος για τον προσδιορισμό της προέλευσης των πρωτεϊνών στις ζωοτροφές που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, ώστε να μπορεί να αποκλείεται η ανακύκλωση εντός του ίδιου ζωικού είδους και η παρουσία μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από μηρυκαστικά, και

– η παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από υλικό κατηγορίας 1 ή 2 θα πρέπει να απαγορευτεί και ότι μόνο το υλικό κατηγορίας 3 που είναι κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο θα πρέπει να μπορεί χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών.

Απορρίπτοντας το ενδεχόμενο χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από μη μηρυκαστικά ή μηρυκαστικά σε ζωοτροφές για μηρυκαστικά, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι, εάν αρθεί η απαγόρευση που ισχύει για τις ζωοτροφές, θα αποκλείεται η πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης υλικού που δεν προέρχεται από μηρυκαστικά με υλικό που προέρχεται από μηρυκαστικά μέσω των μεταφορών.

Οι ευρωβουλευτές καλούν ακόμη την Κομισιόν να διερευνήσει την αναγκαιότητα χορήγησης χωριστής έγκρισης σε σφαγεία στα οποία παράγονται ζωικά υποπροϊόντα τόσο από μη μηρυκαστικά όσο και από μηρυκαστικά, ώστε να διασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των υποπροϊόντων αυτών. Απορρίπτουν δε το ενδεχόμενο χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από μη μηρυκαστικά ή μηρυκαστικά σε ζωοτροφές για μηρυκαστικά και ζητούν από την Κομισιόν να αξιολογήσει την ανάγκη ελέγχου των εισαγωγών μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να αποκλειστεί η ανακύκλωση εντός του ίδιου ζωικού είδους, η χρήση υλικών κατηγορίας 1 και 2 και η παραβίαση των κανόνων υγιεινής.

Στην απόφασή τους, τέλος, οι ευρωβουλευτές κάνουν λόγο για προσπάθειες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων να προσαρμόσει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές στους δικούς του καταλόγους και γι’ αυτό καλούν την Κομισιόν να διατηρήσει τις αυστηρές προδιαγραφές που περιέχονται στον κατάλογο ειδικών υλικών κινδύνου της Ε.Ε. και να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποιήσεων του καταλόγου μόνο εάν αυτές στηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα.

You might also like