Πράσινη Βίβλος για την προώθηση της γευσιγνωσίας στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το διάλογο για το μέλλον των προγραμμάτων προώθησης και πληροφόρησης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ. Με τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου για τα θέματα αυτά η Επιτροπή εξετάζει το πώς πρέπει να διαμορφωθεί μια πιο στοχευμένη και φιλόδοξη στρατηγική για το μέλλον, γεγονός που θα καταστήσει σαφέστερη για τους καταναλωτές – τόσο εντός, όσο και εκτός της ΕΕ- την ποιότητα, τις παραδόσεις και την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής.

Κατά την παρουσίαση της Πράσινης Βίβλου στις Βρυξέλλες σήμερα, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Dacian Cioloş δήλωσε τα εξής: «Για να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών μας, οι γεωργοί στην Ευρώπη υποχρεώνονται να τηρούν αυστηρότερους κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους σε άλλα μέρη του κόσμου. Η ευρωπαϊκή γεωργική βιομηχανία χρειάζεται μια φιλόδοξη και αποτελεσματική πολιτική προώθησης που να αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία του τομέα. Είναι επίσης σημαντικό για την ευρωπαϊκή απασχόληση και την ανάπτυξη να μπορεί ο κλάδος γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ να βελτιώσει τη θέση του στις παραδοσιακές και αναδυόμενες αγορές. Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να εξεταστεί ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι προσαρμογής των προγραμμάτων μας προς υποστήριξη του στόχου αυτού.»

Στο έγγραφο εξετάζεται σειρά πολυσχιδών ζητημάτων και καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – καταναλωτές, παραγωγοί, διανομείς και επίσημες αρχές – να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Βασιζόμενη στις απαντήσεις αυτές η Επιτροπή θα συντάξει ανακοίνωση προς δημοσίευση το επόμενο έτος, με αποτέλεσμα η πρωτοβουλία αυτή να οδηγήσει στη συνέχεια σε νομοθετικές προτάσεις.

Η Πράσινη Βίβλος χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες – την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της εν λόγω πολιτικής· τους στόχους και τα μέτρα τα οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθούν στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων εφαρμόζονται στις τοπικές ή περιφερειακές αγορές· τους στόχους και τα μέτρα προς χρήση στις διεθνείς αγορές και τα ευρύτερα ζητήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τη διαχείριση της πολιτικής. Στα διάφορα ζητήματα που εξετάζονται, 16 στο σύνολό τους, περιλαμβάνονται διαφορετικές πτυχές και υποδείξεις, με στόχο να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις. Για παράδειγμα, τίθενται ερωτήσεις σχετικά με τις ειδικές ανάγκες για ενημέρωση και προώθηση, τόσο στην αγορά της ΕΕ και στην εξωτερική αγορά, καθώς και για το ποιες προτεραιότητες πρέπει να καθορισθούν. Τίθενται επίσης ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα που αφορούν πολλές χώρες και με το τι μπορεί να γίνει για την προώθηση προγραμμάτων με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάσταση.

You might also like