Κυβερνητικό ΟΚ για ακίνητα ΥΠΑΑ&Τ και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Ομόφωνα εγκρίθηκαν χθες σε πρώτη ανάγνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, τα σχέδια νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορούν α) τη «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις» και β) τις «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις».

Διαχείριση ακινήτων

Το πρώτο, για τα ακίνητα αρμοδιότητας του ΥΠΑΑ&Τ, αφορά τις διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις, τα ακίνητα που περιήλθαν στο Υπουργείο με διατάξεις νόμων, τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο με πράξεις δωρεάς ή κληρονομιάς, και τις εκτάσεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης.

Όλες αυτές οι κατηγορίες ακινήτων θα μπορούν με απόφαση Περιφερειάρχη, να παραχωρούνται για: Γεωργική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελμα γεωργούς, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις. Για κτηνοτροφική χρήση, δωρεάν, σε κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν βοσκήσιμη γη. Για δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενή τομέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόμενο, έναντι τιμήματος. Κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ’ επάγγελμα απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, εντός οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία, εφόσον δεν έχουν ακίνητη περιουσία, στο όνομα αυτών ή των μελών της οικογένειάς τους. Για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δωρεάν, κατά χρήση. Για αμμοληψίες καθώς και για τη λήψη αδρανών υλικών, έναντι τιμήματος. Για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά χρήση, έναντι τιμήματος. Για εν γένει αναπτυξιακούς σκοπούς, κατά χρήση, έναντι τιμήματος. Για ανταλλαγή εκτάσεων με αντίστοιχες ιδιωτικές για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας.

Σημειώνεται ότι στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που θα γνωμοδοτεί για την παραχώρηση εκτάσεων αλλά και θα διορθώνει παραχωρητήρια (εφόσον πρόκειται για εσφαλμένη αναγραφή του ονοματεπώνυμου του δικαιούχου, ή του εμβαδού των παραχωρηθέντων τεμαχίων), τα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία (εφόσον έχουν εμφιλοχωρήσει τεχνικά σφάλματα ή λανθασμένες αναγραφές ονοματεπωνύμων) και Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων μόνο ως προς την εσφαλμένη αναγραφή του ονοματεπώνυμου κληρούχου.

Στην αρμοδιότητα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι να παραχωρεί: α) κατά χρήση, έναντι τιμήματος εκτάσεις για επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ β) δωρεάν, κατά χρήση, κτηριακές εγκαταστάσεις και εκτάσεις στο δημόσιο και στους ΟΤΑ για κοινωφελείς σκοπούς.

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Το δεύτερο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε, αναγνωρίζει επί της ουσίας ότι η επένδυση στην κτηνοτροφία και μέσω αυτής στην ταυτότητα, στην ποιότητα και στην αειφορία, είναι εθνικό ζήτημα, καθώς και ότι ο κλάδος αυτός, με έμφαση στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, μπορεί και πρέπει να συμβάλει αποτελεσματικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνει το υπουργείο, υπάρχουν σήμερα κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (περίπου το 85%) χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που χρόνια τώρα λειτουργούν μέσα ή πολύ κοντά σε οικισμούς, υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χωρίς άδεια, μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις, υπάρχουν αυθαίρετες κτηριακές κατασκευές, χωρίς άδεια οικοδομής σε κοινόχρηστες ή δημόσιες εκτάσεις και σταυλικές εγκαταστάσεις που αδυνατούν να τηρήσουν τους προβλεπόμενους υγειονομικούς όρους και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων. Το υψηλό κόστος για μελέτες και δικαιολογητικά αποτρέπει τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό πολλών μονάδων, ενώ ταυτόχρονα το γραφειοκρατικό, δυσκίνητο και αναποτελεσματικό σύστημα οργάνωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας για την ίδρυση και λειτουργία μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την επίτευξη του αποτελέσματος και μεγάλη επιβάρυνση σε χρόνο και σε χρήμα για όποιον θελήσει να επενδύσει στην κτηνοτροφία.

Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω και να δοθεί αναπτυξιακή ώθηση στην κτηνοτροφία, το ΥΠΑΑ&Τ εισηγείται με το νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή, έξι βασικές αλλαγές:

– Δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης «one stop shop» – Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) θα είναι το μοναδικό σημείο επαφής του κτηνοτρόφου με δημόσια υπηρεσία

– Σύσταση μιας ιδιαίτερα ευέλικτης 3μελούς επιτροπής σταυλισμού που θα λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα έχει όλες τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες και θα εισηγείται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ

– Αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης για τις μικρές μονάδες (μικρούς σταυλισμούς), από το σχήμα «πρώτα ελέγχω και μετά αδειοδοτώ», στο σχήμα «αδειοδοτώ την ίδρυση (έχοντας θέσει απαιτήσεις και προϋποθέσεις) και μετά ελέγχω και χορηγώ την άδεια για τη λειτουργία της».

– Μείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με την απλοποίηση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών εγκρίσεων.

– Δημιουργία αυτοτελούς ηλεκτρονικού υπο-μητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μονάδων στα πλαίσια του ήδη λειτουργούντος Κτηνιατρικού Μητρώου στο ΥΠΑΑΤ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ενίσχυση της διαφάνειας στη δράση της Διοίκησης με την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αδειών και εγκρίσεων στο διαδίκτυο.

– Εξαίρεση από την κατεδάφιση και απαλλαγή από τα πρόστιμα για τους κτηνοτρόφους που θα σπεύσουν να τακτοποιήσουν/νομιμοποιήσουν τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με μια διαδικασία με μηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους.

You might also like