Κίτρινη κάρτα για τα Ζωικά Υποπροϊόντα

Ελάχιστες συμμορφώσεις από την μεριά της Ελλάδας έδειξε η τελική έκθεση του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων που δημοσιεύθηκε στις 19 Οκτωβρίου και αφορούσε την αξιολόγηση των Κοινοτικών ελεγκτών περί της εφαρμογής κανόνων υγιεινής στα ζωικά υποπροϊόντα. Η επιθεώρηση έγινε από τις 18 έως τις 28 Ιανουαρίου 2011 και ο στόχος της ήταν να αξιολογήσει την εφαρμογή των απαιτήσεων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 και από τη λοιπή ευρωενωσιακή νομοθεσία. Η επιθεώρηση κάλυψε τα ισχύοντα συστήματα ελέγχου για τα ζωικά υποπροϊόντα και εξέτασε τη λειτουργία τους. Ο έλεγχος συμπεριέλαβε και την εξέταση του κατά πόσο έχει συμμορφωθεί η χώρα με προηγούμενες συστάσεις για το ίδιο θέμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα πως η κατάσταση παραμένει σε μεγάλο βαθμό, όπως την περιέγραψαν οι ελεγκτές στην αντίστοιχη έκθεση του 2009. Ειδικότερα:

• Καταγράφονται αδυναμίες στους επίσημους ελέγχους για τα Ζωικά Υποπροϊόντα. Αυτό αφορά κυρίως την έλλειψη προτεραιοτήτων και το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται σε τακτικά διαστήματα ή δεν πραγματοποιούνται καθόλου. Επιπλέον, οι επίσημοι έλεγχοι υπονομεύονται επειδή δεν ακολουθούνται πάντοτε τεκμηριωμένες διαδικασίες, δεν καταγράφονται πάντα τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και/ή δεν μπορεί να επαληθευτεί η αποτελεσματικότητά τους.

• Η απαραίτητη υποδομή για τη συλλογή και τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς – ιδίως, δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία όσον αφορά τα νεκρά ζώα. Κατά συνέπεια, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και ένα σημαντικό ποσοστό ζωικών υποπροϊόντων απορρίπτεται με τρόπους που δεν επιτρέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002.

• Όσον αφορά την καύση των υλικών ειδικού κινδύνου, μόνιμες αδυναμίες στην εφαρμογή του συστήματος ελέγχου δεν επιτρέπουν στις Αρχές να βεβαιωθούν ότι πράγματι αυτά ακολουθούν τα προβλεπόμενα.

• Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί στην έγκριση των σχετικών εγκαταστάσεων, αλλά η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στις μισές περίπου από αυτές, κι έτσι εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς έγκριση και χωρίς κατ’ ανάγκη να εκπληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ορισμένες εγκεκριμένες μονάδες που λειτουργούν χωρίς να εκπληρούν τις σχετικές απαιτήσεις.

• Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τις κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002. Η έκθεση διατυπώνει μια σειρά συστάσεων που απευθύνονται προς την αρμόδια ελληνική αρχή, με στόχο τη διόρθωση των ελλείψεων που παρατηρήθηκαν και την περαιτέρω ενίσχυση της ισχύος και εφαρμογής μέτρων ελέγχου.

You might also like