ΓΣΕΒΕΕ: Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου

Με επιστολή της προς τις Ομοσπονδίες Μέλη της και την παράκληση να ενημερωθούν οι Πρωτοβάθμιες οργανώσεις, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) ανακοινώνει την παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου λόγω της πρακτικής αδυναμίας πραγματοποίησης Γενικών Συνελεύσεων, με φυσική παρουσία  των μελών, εξαιτίας του κορονοϊού.

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με τον ν. 4690/2020 και συγκεκριμένα με το άρθρο 28 παρ. 1, σελ. 1901 επισυναπτόμενου ΦΕΚ (Μέρος Γ΄ διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,) «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων», η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και έχει παραταθεί με το άρθρο 17 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4862/2020 (Α’ 76) και το άρθρο δωδέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020.

Σχετικά με την ερμηνεία της παρ. 2, αυτή (παρ.2) αφορά μόνο σε συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, καθόσον γίνεται μνεία του άρθρου 8 του ν. 1264/1982, ενώ η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του ν. 1712/87, όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν υποτεθεί ότι τα σωματεία μας υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της άνω διάταξης, τότε εφιστούμε την προσοχή, ότι η διενέργεια  Γενικής Συνέλευσης με την χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να αφορά την λήψη αποφάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, μυστική ψηφοφορία.

Επομένως δεν μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών».

 

Δείτε εδώ την επιστολή

You might also like